You are currently viewing Hướng dẫn giải SGK Tin học 10 KNTT – Bài 20

Hướng dẫn giải SGK Tin học 10 KNTT – Bài 20

Hướng dẫn Giải bài tập sgk tin học lớp 10 – kết nối tri thức với cuộc sống

Bài 20 – Câu lệnh lặp for

Câu hỏi trang 107

Hãy biểu diễn các dãy sau đây bằng lệnh range().
a) 1,2,3,…,50.
b) 5, 6, 7, 8, 9, 10.
c) 0, 1.
d) 10.

Trả lời

a) range(1,51)

b) range(5,11)

c) range(2)

d) range(10,11)

LUYỆN TẬP

1. Đoạn chương trình sau in ra kết quả gì?

n = int(input("Nhập số tự nhiên n:"))
s = 0
for k in range(n+1):
    s = s + k
print(s*s)

2. Viết đoạn chương trình tính tích 1 x 2 x 3 x… x n với n được nhập vào từ bàn phím.

Trả lời

Bài 1:

Đoạn chương trình in ra: (0+1+2+…+n)2

Bài 2:

n=int(input("Nhập số tự nhiên n: "))
s=1
for k in range(1,n+1):
    s=s*k
print(s)

 VẬN DỤNG

  1. Viết chương trình nhập từ bàn phím số tự nhiên n và in ra kết quả s = 1+1/2+…+1/n
  2. Viết chương trình nhập từ bàn phím số tự nhiên n và in ra kết quả là tổng sau:
    S=13+23+…+n3

Trả lời:

Bài 1:

n=int(input("Nhập số tự nhiên n: "))
s=0
for i in range(1,n+1):
    s=s+1/i
print(s)

 Bài 2:

n=int(input("Nhập số tự nhiên n: "))
s=0
for i in range(1,n+1):
    s=s+i*i*i
print(s)

 

Trả lời