Lý thuyết python, Câu hỏi trắc nghiệm python , Bài tập python