You are currently viewing GIẢI BÀI TẬP SGK TIN HỌC LỚP 10 KNTT – BÀI 22 KIỂU DỮ LIỆU DANH SÁCH

GIẢI BÀI TẬP SGK TIN HỌC LỚP 10 KNTT – BÀI 22 KIỂU DỮ LIỆU DANH SÁCH

GIẢI BÀI TẬP SGK TIN HỌC LỚP 10 – KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG – BÀI 22 KIỂU DỮ LIỆU DANH SÁCH

CÂU HỎI TRANG 112
1. Cho danh sách A=[1, 0, “One”, 9, 15, “Two”, True, False]. Hãy cho biết giá trị các phần tử:
a) A[0]
b) A[2]
c) A[7]       
d) A[len(A)]
2. Giả sử A là một danh sách các số, mỗi lệnh sau thực hiện gì?
a) A=A+[10]
b) del A[0]
c) A=[100]+A
d) A=A[1]*25

TRẢ LỜI

1. a) A[0]=1

b) A[2]=”One”

c) A[7]=False

d) A[len(A)] Lỗi chỉ số

2. a) Bổ sung phần tử 10 vào cuối danh sách A

b) Xóa phần tử đầu tiên của danh sách A

c) Bổ sung số 100 vào đầu danh sách A

d) Khởi tạo biến A mới có giá trị là tích của phần tử có chỉ số 1 của danh sách A với 25

CÂU HỎI TRANG 113 – NỘI DUNG 2

 1. Giải thích các lệnh ở mỗi câu sau thực hiện công việc gì ?

a) 

S=0
for i in range(len(A)) :
    if A[i]>0:
        S=S+A[i]
print(S)

b) 

C=0
for i in range(len(A)) :
    if A[i]>0:
        C=C+1
print(C)

2. Cho dãy các số nguyên A, viết chương trình in ra các số chẵn của A

TRẢ LỜI

1. a) Tính tổng các số dương trong danh sách A

b) Đếm số lượng số dương trong danh sách A

2. Chương trình như sau:

A=[5,2,6,3,1]
for i in range(len(A)):
     if A[i]%2==0:
          print(A[i])

CÂU HỎI TRANG 113 – NỘI DUNG 3

 1. Sau khi thêm một phần tử vào danh sách A bằng lệnh append() thì độ dài danh sách A thay đổi như thế nào ?
 2. Danh sách A sẽ như thế nào sau các lệnh sau ?

A=[2, 4, 10, 1, 0]

A.append(100)

del A[1]

TRẢ LỜI

 1. Sau khi thêm một phần tử vào danh sách A bằng lệnh append() thì độ dài danh sách A sẽ tăng lên 1 đơn vị
 2. Danh sách A nhận được:

           [2, 10, 1, 0, 100]

CÂU HỎI LUYỆN TẬP

 1. Viết lệnh xóa phần tử cuối cùng của danh sách A bằng lệnh del
 2. Có thể thêm một phần tử vào đầu danh sách được không? Nếu có thì nêu cách thực hiện

TRẢ LỜI

 1. del(A[len(A)-1])
 2. Thêm phần tử x vào đầu danh sách A: A=[x]+A

CÂU HỎI VẬN DỤNG

Cho dãy số A. Viết chương trình tính giá trị và chỉ số của phần tử lớn nhất của A. Tương tự với bài toán tìm phần tử nhỏ nhất

TRẢ LỜI:

 1. Tìm phần tử lớn nhất
A=[5,3,7,6,2,8,6]
imax=0
max=A[0]
for i in range(len(A)):
    if A[i]>max:
         max=A[i]
         imax=i
print('Phần tử lớn nhất là ',max,' có chỉ số là ',imax)
 1. Tìm phần tử nhỏ nhất
A=[5,3,7,6,2,8,6]
imin=0
min=A[0]
for i in range(len(A)):
    if A[i]<min:
         min=A[i]
         imin=i
print('Phần tử nhỏ nhất là ',min,' có chỉ số là ',imin)

 

Trả lời