You are currently viewing GIẢI BÀI TẬP SGK TIN HỌC LỚP 10 KNTT – BÀI 25 MỘT SỐ LỆNH LÀM VIỆC VỚI XÂU KÍ TỰ

GIẢI BÀI TẬP SGK TIN HỌC LỚP 10 KNTT – BÀI 25 MỘT SỐ LỆNH LÀM VIỆC VỚI XÂU KÍ TỰ

Hướng dẫn giải SGK Tin học 10 KNTT – Bài 25 MỘT SỐ LỆNH LÀM VIỆC VỚI XÂU KÍ TỰ

LUYỆN TẬP
1. Viết chương trình nhập nhiều số (số nguyên hoặc số thực) từ bàn phím, các sô cách nhau bởi dấu cách. Sau đó in ra màn hình tổng các số đã nhập.
2. Viết chương trình nhập họ tên đầy đủ của người dùng, sau đó in thông báo tên và họ đệm của người đó.

  BÀI GIẢI

  BÀI 1

  # Nhập các số từ bàn phím và lưu vào một danh sách
  DS = input("Nhập các số cách nhau bởi dấu cách: ").split()
  # Tính tổng các số đã nhập và in ra màn hình
  T = 0
  for k in DS:
      T = T + float(k)  # Chuyển đổi số nhập vào từ kiểu str sang kiểu float trước khi tính tổng
  print("Tổng các số đã nhập là:", T)

  Bài 2

  ht = input("Nhập họ tên đầy đủ: ")
  ds = ht.split()
  d=len(ds)
  if d == 1:
      print("Tên:", ds[0])
      print("Họ đệm: Không có")
  elif d == 2:
      print("Tên:", ds[1])
      print("Họ đệm: Không có")
  else:
      print("Tên:", ds[d-1])
      print("Họ đệm:", end=' ')
      for i in range(1,d-1):
          print(ds[i],end=' ')

  VẬN DỤNG
  1. Viết chương trình nhập hai số tự nhiên từ bàn phím, cách nhau bởi dấu cách và đưa ra kết quả là ƯCLN của hai số này
  2. Viết chương trình nhập số tự nhiên n rồi nhập n họ tên học sinh. Sau đó yêu cầu nhập một tên và thông báo số bạn có cùng tên đó trong lớp.

  BÀI GIẢI

  BÀI 1

  # Nhập hai số tự nhiên a và b từ bàn phím
  a, b = input("Nhập hai số tự nhiên cách nhau bởi dấu cách: ").split()
  a = int(a)
  b = int(b)
  # Tìm ƯCLN của a và b
  while b != 0:
      r = a % b
      a = b
      b = r
  # In kết quả
  print("ƯCLN của hai số đã nhập là", a)

  BÀI 2

  n = int(input("Nhập số lượng học sinh: "))
  # Khởi tạo danh sách rỗng
  danh_sach = []
  # Nhập danh sách tên học sinh
  for i in range(n):
      ten = input("Nhập tên học sinh: ")
      danh_sach.append(ten)
  # Nhập tên cần tìm
  tim_ten = input("Nhập tên cần tìm: ")
  # Đếm số lượng học sinh có tên cần tìm
  so_luong = 0
  for ten in danh_sach:
      if ten == tim_ten:
          so_luong += 1
  # In kết quả
  print("Số lượng học sinh có tên", tim_ten, "là", so_luong)

  Trả lời