You are currently viewing GIẢI BÀI TẬP SGK TIN HỌC LỚP 10 – KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG – BÀI 21

GIẢI BÀI TẬP SGK TIN HỌC LỚP 10 – KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG – BÀI 21

Hướng dẫn giải SGK Tin học 10 KNTT – Bài 21

Câu hỏi trang 109
1. Lệnh While kiểm tra điều kiện trước hay sau khi thực hiện khối lệnh lặp?
2. Viết đoạn chương trình tính tổng 2+4+6+…+100 sử dụng lệnh while

Trả lời:

  1. Lệnh While sẽ kiểm tra điều kiện trước
  2. Chương trình như sau:
s=0
k=2
While k<=100:
    s=s+k
    k=k+2
print(s)

Câu hỏi Luyện tập trang 110
1. Cho dãy số 1,4,7,10,…Tìm phần tử lớn nhất của dãy nhưng nhỏ hơn 100
2. Viết chương trình đếm trong dãy 100 số tự nhiên đầu tiên có bao nhiêu số thỏa mãn điều kiện: hoặc chia hết cho 5 hoặc chia cho 3 dư 1

Trả lời

  1. Chương trình như sau:
k=1
while k<100:
    k=k+3
k=k-3
print(k)
  1. Chương trình như sau:
k=1
dem=0
while k<100:
    if (k % 5==0) or (k % 3==1):
         dem=dem+1
    k=k+1
print(dem)

Câu hỏi vận dụng trang 110
Viết chương trình in các số tự nhiên từ 1 đến 100 ra màn hình thành 10 hàng, mỗi hàng 10 số có dạng như sau:
1 2 3 … 10
11 12 … 20
………….
91 92 … 100

Chương trình như sau:

Cách 1: sử dụng for

for k in range(1,101):
    print(k,end=" ")
    if k%10==0:
        print()

Cách 2: sử dụng while

k=1
while k<=100:
    print(k,end=" ")
    if k%10==0:
        print()
    k=k+1

 

 

 

Trả lời