You are currently viewing Hướng dẫn giải SGK Tin học 10 KNTT – Bài 16

Hướng dẫn giải SGK Tin học 10 KNTT – Bài 16

Trả lời câu hỏi và giải bài tập SGK tin học lớp 10 – Sách kết nối tri thức với cuộc sống – Bài 16. Ngôn ngữ lập trình bậc cao và Python

Câu hỏi trang 86:
1. Ngôn ngữ lập trình là gì? Có những loại ngôn ngữ lập trình nào?
2. Hãy kể tên một số ngôn ngữ lập trình bậc cao mà em biết.

Trả lời:

Câu 1: Ngôn ngữ lập trình là ngôn ngữ dùng để viết các chương trình hay xây dựng các phần mềm chạy trên máy tính, điện thoại hay các dòng máy khác nhau. Có 3 loại ngôn ngữ lập trình: Ngôn ngữ máy, hợp ngữ, ngôn ngữ bậc cao.

Câu 2: Kê tên một số ngôn ngữ lập trình bậc cao: Pascal, Python, C, Java, …

Câu hỏi trang 87:
Theo em, viết chương trình bằng loại ngôn ngữ lập trình nào dễ nhất?
a. Ngôn ngữ mảy.
b. Hợp ngữ.
c. Ngôn ngữ lập trình bậc cao.

Trả lời:

Viết chương trình bằng ngôn ngữ lập trình bậc cao là dễ nhất vì ngôn ngữ lập trình bậc cao có các câu lệnh được viết gần với ngôn ngữ tự nhiên giúp cho việc đọc, hiểu chương trình dễ dàng hơn.

Câu hỏi trang 88:
1. Dấu nhắc chính là con trỏ soạn thảo chương trình Python. Đúng hay sai?
2. Việc thực hiện câu lệnh ở chế độ gõ lệnh trực tiếp và chế độ soạn thảo có điểm gì giống nhau, khác nhau?

Trả lời:

Câu 1: Dấu nhắc không phải con trỏ soạn thảo chương trình: dấu nhắc có dạng >>>, con trỏ có dạng |

Câu 2: Việc thực hiện câu lệnh ở chế độ gõ lệnh trực tiếp và chế độ soạn thảo có điểm giống nhau là đều cho ra kết quả giống nhau nếu chỉ gõ 1 lệnh.

  • Khác nhau:

Chế độ gõ lệnh trực tiếp

Chế độ soạn thảo

– Dùng để tính toán và kiểm tra nhanh các lệnh (Sau mỗi dòng lệnh sẽ được dịch và cho ra kết quả ngay), không lưu lại thành tệp được.

– Dùng để viết các chương trình có nhiều dòng lệnh, có thể lưu lại thành tệp, biên dịch toàn bộ chương trình rồi mới cho ra kết quả.

 

Câu hỏi trang 89:
1. Kết quả của mỗi lệnh sau là gì? Kết quả đó có kiểu dữ liệu nào?
>>> 5/2
>>> 12 + 1.5
>>> Bạn là học sinh lớp 10
>>> 10 + 7//2
2. Lệnh sau sẽ in ra kết quả gì?
>>> print(13 + 10*3//2 – 3**2 = , 13 + 10*3//2 – 3**2)

Trả lời:

Câu 1: Các em mở chế độ gõ lệnh trực tiếp, nhập các lệnh theo yêu cầu:

Giải thích kết quả: 2.5 và 13.5 là kiểu số thực, ‘Bạn là học sinh lớp 10’ là xâu kí tự, 13 là kiểu số nguyên

Câu 2: Các em mở chế độ gõ lệnh trực tiếp, nhập lệnh theo yêu cầu:

Giải thích kết quả: Biểu thức: 13 + 10*3//2 – 3**2 được tính lần lượt là:

10*3=30 –> 30//2=15

3**2=9

13+15-9=19

Bài tập luyện tập trang 90
1. Hãy viết lệnh để tính giá trị các biểu thức sau trong chế độ gõ lệnh trực tiếp của Python:
a) 10+13     b) 20 – 7       c) 3×10-16       d) 12/5+13/6
2. Các lệnh sau có lỗi không? Vì sao?
>>> 3 + * 5
>>> Bạn là học sinh, bạn tên là Nguyễn Việt Anh
3. Viết các lệnh in ra màn hình thông tin như sau:
a) 1 x 3 x 5 x 7 = 105
b) Bạn Hoa năm nay 16 tuồi.

Trả lời:

Bài 1:

Bài 2:

Giải thích:

3+*5: Lỗi cú pháp biểu thức

Bạn là học sinh, bạn tên là Nguyễn Việt Anh: Lỗi cú pháp xâu (thừa nháy kép )

Bài 3:

Bài tập vận dụng trang 90
1. Ngoài cách viết xâu kí tự giữa cặp dấu nháy đơn hoặc nháy kép còn có thể viết giữa cặp ba dấu nháy kép. Nếu một xâu được viết giữa cặp ba dấu nháy kép thì chúng ta có thể dùng phím Enter để xuống dòng ở giữa xâu. Hãy thực hiện lệnh sau và quan sát kết quả:
>>> print(Không có việc gì khó
Chỉ sợ lòng không bền
Đào núi và lấp biển
Quyết chí ắt làm nên)
2. Viết chương trình Python in ra màn hình bảng nhân trong phạm vi 10.

Trả lời

Câu 1: Các em mở chế độ gõ lệnh trực tiếp nhập theo hình dưới đây

Câu 2: Bảng nhân trong phạm vi 10 có dạng như sau

X 1 2
1 1 2
2 2 4
3 3 6
4 4 8
5 5 10

Các em mở chế độ gõ lệnh trực tiếp nhập như sau:

print(″″″X 1 2
1 1 2
2 2 4
3 3 6
4 4 8
5 5 10″″″)

Hoặc các em mở chế độ soạn thảo nhập các dòng lệnh như sau:

print(′X′,1,2)
print(1,1,2)
print(2,2,4)
print(3,3,6)
print(4,4,8)
print(5,5,10)

Trả lời