You are currently viewing GIẢI BÀI TẬP SGK TIN HỌC LỚP 10 KNTT – BÀI 24 KIỂU XÂU

GIẢI BÀI TẬP SGK TIN HỌC LỚP 10 KNTT – BÀI 24 KIỂU XÂU

Hướng dẫn giải SGK Tin học 10 KNTT – Bài 24 KIỂU XÂU

LUYỆN TẬP (trang 122)
1. Cho xâu S, viết đoạn lệnh trích ra xâu con của S bao gồm ba kí tự đầu tiên của S

2. Viết chương trình kiểm tra xâu S có chứa chữ số không. Thông báo “S có chứa chữ số” hoặc “S không chứa chữ số nào”.

BÀI GIẢI

BÀI 1

s='đây là xâu bất kì'
s1=s[0]+s[1]+s[2]
print(s1)

BÀI 2

s='df 23 d5 4cbf'
kq=False
for ch in s:
    if ch in '0123456789':
        kq=True
        break
if kq:
    print('s có chứa chữ số')
else:
    print('s không chứa chữ số nào')

VẬN DỤNG (trang 122)
1. Cho hai xâu s1, s2. Viết đoạn chương trình chèn xâu s1 vào giữa s2, tại vị trí len(s2)//2. In kết quả ra màn hình.
2. Viết chương trình nhập số học sinh và họ tên học sinh. Sau đó đếm xem trong danh sách có bao nhiêu bạn tên là “Hương”.
Gợi ý: Sử dụng toán tử in để kiểm tra một xâu có là xâu con của một xâu khác không

BÀI GIẢI

BÀI 1

s1=input('Nhập xâu thứ nhất:')
s2=input('Nhập xâu thứ hai:')
d=len(s2)//2
s=''
for i in range(d):
    s=s+s2[i]
s=s+s1
for i in range(d,len(s2)):
    s=s+s2[i]
print(s)

BÀI 2

n=int(input('Nhập số tự nhiên n:'))
A=[]
for k in range(n):
    s=input('Nhập tên học sinh thứ '+str(k+1)+' :')
    A.append(s)
ten=input('Nhập tên học sinh cần tìm:')
count=0
for s in A:
    if ten in s:
        count=count+1
if count==0:
    print('Lớp không có bạn',ten)
else:
    print('Lớp có',count,'bạn tên',ten)

Trả lời