You are currently viewing GIẢI BÀI TẬP SGK TIN HỌC LỚP 10 KNTT – BÀI 23 MỘT SỐ LỆNH LÀM VIỆC VỚI DANH SÁCH

GIẢI BÀI TẬP SGK TIN HỌC LỚP 10 KNTT – BÀI 23 MỘT SỐ LỆNH LÀM VIỆC VỚI DANH SÁCH

GIẢI BÀI TẬP SGK TIN HỌC LỚP 10 – KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG – BÀI 23 MỘT SỐ LỆNH LÀM VIỆC VỚI DANH SÁCH

Câu hỏi Luyện tập
1. Cho dãy số [1,2,2,3,4,5,5]. Viết lệnh thực hiện

a) Chèn số 1 vào ngay sau giá trị 1 của dãy
b) Chèn số 3 và số 4 vào danh sách để dãy có số 3 và số 4 liền nhau 2 lần
2. Cho trước dãy A. Viết chương trình thực hiện công việc sau:
– Xóa đi một phần tử ở chính giữa dãy nếu số phần tử của dãy là số lẻ
– Xóa đi 2 phần tử ở chính giữa dãy nếu số phần tử của dãy là số chẵn

HƯỚNG DẪN GIẢI

  1. Đặt A=[1,2,2,3,4,5,5]
    a) A.insert(1,1)
    b) A.insert(3,3) hoặc A.insert(4,3)
        A.insert(5,4) hoặc A.insert(6,4)
  1. Chương trình như sau:

Cách 1: Sử dụng lệnh remove

L=len(A)
if L % 2 ==1:
    A.remove(A[L//2])
else:
    A.remove(A[L//2-1])
    A.remove(A[L//2-1])
for k in A:
    print(k,end=" ")

Cách 2: Sử dụng lệnh del

A=[3,5,7,1,8,9,6,4]
L=len(A)
if L % 2 ==1:
    del A[L//2]
else:
    del A[L//2-1:L//2+1]
for k in A:
    print(k,end=" ")

Câu hỏi vận dụng
1. Viết chương trình nhập n từ bàn phím, tạo và in ra màn hình dãy số A bao gồm n số tự nhiên chẵn đầu tiên
2. Dãy số Fibonacci được xác định như sau:
F0=0
F1=1
Fn=Fn-1 + Fn-2 (với n>=2)
Viết chương trình nhập n từ bàn phím, tạo và in ra màn hình dãy số A bao gồm n số hạng đầu của dãy Fibonacci

HƯỚNG DẪN GIẢI

  1. Chương trình có thể như sau:
n=int(input('Nhập số tự nhiên n: '))
A=[]
for i in range(n):
    A.append(2*i)
print(n,'số tự nhiên chẵn đầu tiên là:')
for k in A:
    print(k,end=" ")
  1. Chương trình có thể như sau:
n=int(input("Nhập số tự nhiên n>1: "))
A=[0,1]
for k in range(2,n):
    A.append(A[k-1]+A[k-2])
for x in A:
    print(x,end=" ")

Trả lời