You are currently viewing GIẢI BÀI TẬP SGK TIN HỌC LỚP 10 KNTT – BÀI 27 THAM SỐ CỦA HÀM

GIẢI BÀI TẬP SGK TIN HỌC LỚP 10 KNTT – BÀI 27 THAM SỐ CỦA HÀM

Hướng dẫn giải SGK Tin học 10 KNTT – Bài 27 Tham số của hàm

LUYỆN TẬP

1. Thiết lập hàm power(a,b,c) với a,b,c là số nguyên. Hàm trả lại giá trị (a+b)c

def power(a,b,c):
    return (a+b)**c

2. Thiết lập hàm change() có hai tham số là xâu ho_ten và số c. Hàm sẽ trả lại xâu kí tự ho_ten là chữ in hoa nếu c=0. Nếu tham số c khác 0 thì hàm trả lại xâu ho_ten là chữ in thường.

def change(ho_ten, c):
    if c == 0:
        return ho_ten.upper()
    else:
        return ho_ten.lower()

VẬN DỤNG

1. Viết chương trình thực hiện: Nhập hai số tự nhiên từ bàn phím, hai số cách nhau bởi dấu phẩy, in ra ước chung lớn nhất (ƯCLN) của hai số.

def gcd(a, b):
    while b:
        a, b = b, a % b
    return a
x, y = input("Nhap hai so cach nhau boi dau phay: ").split(',')
a, b = int(x), int(y)
ucln = gcd(a, b)
print("Uoc chung lon nhat cua", a, "va", b, "la:", ucln)

2. Viết chương trình thực hiện: Nhập n số tự nhiên từ bàn phím, hai số cách nhau bởi dấu cách. Tính và in ra tổng của các số này.

Cách 1:

ds=input("Nhap n so cach nhau boi dau cach: ").split()
tong=0
for k in ds:
    tong = tong + int(k)
print("Tong cua cac so la:", tong)

Cách 2: Ngắn gọn hơn

lst = [int(x) for x in input("Nhap n so cach nhau boi dau cach: ").split()]
tong = sum(lst)
print("Tong cua cac so la:", tong)

Trả lời