You are currently viewing Hướng dẫn giải SGK Tin học 10 KNTT – Bài 19

Hướng dẫn giải SGK Tin học 10 KNTT – Bài 19

Giải bài tập SGK tin học lớp 10 – kết nối tri thức với cuộc sống

Bài 19 – Câu lệnh điều kiện IF

Câu hỏi trang 102
Mỗi biểu thức sau có giá trị True hay False?

a) 100%4 == 0
b) 111//5 != 20 OR 20%3 != 0

Trả lời
a) True

b) True

Câu hỏi trang 103
Đoạn chương trình sau thực hiện công việc gì?

k = int(input("Nhập một số nguyên dương: "))
if k <= 0:
       print("Bạn nhập sai rồi!")

Trả lời:
Đoạn chương trình yêu cầu nhập vào một số nguyên dương và đưa vào biến k. Nếu k<=0 thì sẽ thông báo “Bạn nhập sai rồi”

LUYỆN TẬP
1. Viết biểu thức lôgic ứng với mỗi câu sau:

a) Số X nằm trong khoảng (0; 10).
b) Số y nằm ngoài đoạn [1; 2].
c) Số z nằm trong đoạn [0; 1] hoặc [5; 10].
2. Tìm một vài giá trị m, n thoả mãn các biểu thức sau:
a) 100%m == 0 and n%5 != 0
b) m%100 == 0 and m%400 != 0
c) n%3 == 0 or (n%3 != 0 and n%4 == 0)

Trả lời:
Câu 1:

a) 0<x<10
b) y<1 or y>2
c) 0 <= z <= 1 or 5 <= z <= 10

Câu 2:
a) Ví dụ m=5, 10, 20, 50; n=6,7,8,9
b) Ví dụ m=100, 200, 1000, …
c) n=6,9,8,16,…

VẬN DỤNG
1. Giá bán cam tại siêu thị tính như sau: nếu khối lượng cam mua dưới 5 kg thì giá bán là 12000 đồng/kg, nếu khối lượng mua lớn hơn hoặc bằng 5 kg thì giá bán là 10000 đồng/kg. Viết chương trình nhập số lượng mua (tính theo kg) sau đó tính số tiền phải trả.

2. Năm n là năm nhuận nếu giá trị n thoả mãn điều kiện: n chia hết cho 400 hoặc n chia hết cho 4 đồng thời không chia hết cho 100. Viết chương trình nhập số năm n và cho biết năm n có phải là nhuận hay không.

Trả lời

Câu 1:

c=float(input("Nhập số lượng cam đã mua (tính theo kg):"))
if c<5:
     print("Số tiền phải trả là:",c*12000, "đồng")
else:
     print("Số tiền phải trả là:",c*10000, "đồng")

Câu 2:

year = int(input("Nhập số năm:"))
if year % 400 ==0 or (year % 4 ==0 and year % 100 !=0):
    print(year,"là năm nhuận")
else:
    print(year,"không là năm nhuận")

 

Trả lời