You are currently viewing CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM PYTHON – KIỂU XÂU

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM PYTHON – KIỂU XÂU

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM PYTHON – KIỂU XÂU

Câu 1. Xâu rỗng là xâu có độ dài bằng:
A. 1
B. 2
C. 0
D. 3
Câu 2. Để biết độ dài của xâu s ta dùng hàm:
A. str(s)
B. len(s)
C. length(s)
D. s.len()
Câu 3. Cho xâu s1=’ab123’, xâu s2=’a12’ với cú pháp: s2 in s1 cho kết quả là:
A. true
B. True
C. False
D. false
Câu 4. Để khởi tạo xâu s rỗng ta dùng lệnh:
A. s=’0′
B. s=””
C. s=[]
D. s=0
Câu 5. Kí tự cuối cùng của xâu S bất kì là:
A. S[n]
B. S[len(S)]
C. S[len(S)-1]
D. S[len(S)+1]
Câu 6. Kết quả đoạn chương trình sau là gì?

S="0123456789"
T=""
for i in range(len(S)):
  T=S[i]+T
print(T)

A. ‘02468’
B. ‘13579’
C. ‘0123456789’
D. ‘9876543210’
Câu 7. Mệnh đề nào dưới đây đúng?
A. Xâu kí tự trong Python là xâu chỉ gồm các kí tự nằm trong bảng mã ASCII
B. Xâu kí tự trong Python là xâu bao gồm các kí tự nằm trong bảng mã ASCII và một số kí tự tiếng Việt trong bảng mã Unicode
C. Xâu kí tự trong Python là xâu bao gồm các kí tự nằm trong bảng mã Unicode
D. Xâu kí tự trong Python là xâu bao gồm các kí tự số và chữ trong bảng mã Unicode
Câu 8. Kết quả đoạn chương trình sau là gì?

s='4ab56c7123def'
for i in s:
  if i in '0123456789':
    print(i,end="")

A. ‘0123456789’
B. ‘4567123’
C. ‘abcdef’
D. ‘4ab56c7123def’
Câu 9. Sau khi thực hiện đoạn lệnh sau, biến kq sẽ có giá trị bao nhiêu?

s='123456789'
kq=''
for i in s:
  if int(i)%2==0:
    kq=kq+i

A. ‘2468’
B. ‘13579’
C. ‘123456789’
D. ‘987654321’
Câu 10. Sau khi thực hiện đoạn lệnh sau, biến count sẽ có giá trị bao nhiêu?

s='1a2b3c4d5e'
count=0
for ch in s:
  if 'a'<=ch<='z':
    count=count+1

A. abcde
B. 12345
C. 0
D. 5
Câu 11. Cho xâu s=’ab bc cd 123 456 00′. Lệnh s.find(‘c’) cho kết quả là:
A. 2
B. 3
C. 4
D. 5
Câu 12. Lệnh ‘abcbac’.find(‘b’,2) cho kết quả là:
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
Câu 13. Lệnh ‘abcbac’.find(‘b’) cho kết quả là:
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
Câu 14. Cho xâu s=’Chúc em thi tốt’. Lệnh s.split() cho kết quả là:
A. (‘Chúc’, ’em’, ‘thi’, ‘tốt’)
B. [‘Chúc’, ‘Em’, ‘Thi’, ‘Tốt’]
C. [‘Chúc’, ’em’, ‘thi’, ‘tốt’]
D. ‘Chúc’, ’em’, ‘thi’, ‘tốt’
Câu 15. Cho xâu s=’a;b;c;d;e’. Lệnh s.split(‘;’) cho kết quả là:
A. (‘a’, ‘b’, ‘c’, ‘d’, ‘e’)
B. [‘a’, ‘b’, ‘c’, ‘d’, ‘e’]
C. ‘a’, ‘b’, ‘c’, ‘d’, ‘e’
D. ‘a’ ‘b’ ‘c’ ‘d’ ‘e’

ĐÁP ÁN
1. C 2. B 3. C 4. B 5. C 6. D 7. C 8. D 9. A 10. D
11. C 12. C 13. A 14. C 15. B

CÁC BẠN CÓ THỂ XEM THÊM

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM PYTHON – DANH SÁCH (LIST)

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM PYTHON – CẤU TRÚC LẶP FOR

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM PYTHON – CẤU TRÚC ĐIỀU KIỆN IF

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM PYTHON CƠ BẢN

Trả lời