You are currently viewing CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM PYTHON – DANH SÁCH (LIST)

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM PYTHON – DANH SÁCH (LIST)

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM PYTHON – DANH SÁCH (LIST)

Câu 1Để khai báo danh sách a và khởi tạo danh sách a có 3 phần tử 10, 20, 30, phương án nào sau đây đúng?

 1. a = (10,20,30)  
 2. a = {10,20,30}
 3. a = [10,20,30]
 4. a = 10,20,30

Câu 2Để khai báo danh sách a rỗng, phương án nào sau đây đúng?

 1. a ==[]
 2. a= 0
 3. a = []
 4. a = [0]

Câu 3Để khởi tạo danh sách a gồm 50 số 0, phương án nào sau đây đúng?

 1. a = 0…50
 2. a = [0…50]
 3. a = [0]*50
 4. a = [0*50]

Câu 4Dùng lệnh nào sau đây để lấy ra phần tử cuối cùng trong danh sách a?

 1. pop(a)
 2. a.pop()
 3. pop(len(a)) 
 4. pop()

Câu 5Để xóa phần tử thứ 2 trong danh sách a ta dùng lệnh:

 1. del(a[2]) 
 2. del(a[1])
 3. remove(a[2])
 4. remove(a[1]) 

Câu 6. Cho đoạn lệnh sau:

a=[7,3,8,1,9]
del(a[3])

Danh sách a thu được là:

 1. [7,8,1,9]
 2. [7,3,1,9]
 3. [7,3,8,9]
 4. [7,3,8,1]

Câu 7. Cho đoạn lệnh sau:

a=[7,3,8,1,9]
a.remove(3)

Danh sách a thu được là:

 1. [7,8,1,9]
 2. [7,3,1,9]
 3. [7,3,8,9]
 4. Báo lỗi

Câu 8Để xóa tất cả các phần tử trong danh sách a, phương án nào sau đây đúng?

 1. a.append()
 2. a.del()
 3. a.clear()
 4. a.remove() 

Câu 9. Để xóa 2 phần tử đầu tiên trong danh sách a, phương án nào sau đây đúng?

 1. del(a[1:1])
 2. del(a[1:2])
 3. del(a[0:1])
 4. del(a[0:2])

 

Câu 10Để thêm số 5 vào cuối danh sách a, phương án nào sau đây đúng?

 1. a.append(5)
 2. append(5)
 3. a.pop(5)
 4. pop(5)

Câu 11Để xuất phần tử đầu tiên trong danh sách a, phương án nào sau đây đúng?

 1. print(a[1])
 2. print(a[0])
 3. print(a0)
 4. print(a1)

Câu 12Để xuất phần tử cuối cùng trong danh sách a, phương án nào sau đây đúng?

 1. print(a[len(a)])
 2. print(len(a)-1)
 3. print(a[len(a)-1])
 4. print(len(a))

Câu 13Để lấy ra phần tử cuối cùng trong danh sách a và xóa nó khỏi danh sách, phương án nào sau đây đúng?

 1. x=a.pop()
 2. x=pop(a)
 3. x=a[len(a)]
 4. x=a[len(a)-1]

Câu 14. Cho đoạn lệnh sau:

a=[5,7,3,4,1]
a.insert(2,9)

Danh sách a thu được là:

 1. [5,9,7,3,4,1]
 2. [5,7,9,3,4,1]
 3. [5,7,3,4,1,2,9]
 4. [2,9,5,7,3,4,1]

Câu 15. Để sắp xếp danh sách a, phương án nào sau đây đúng?

 1. reverse(a)
 2. a.reverse()
 3. a.sort()
 4. sort(a)

Câu 16. Cho danh sách a = [1, 2, 3, 4, 5]. Lệnh nào dưới đây sẽ thêm số 6 vào danh sách a?
A. a.append(6)
B. a.insert(6)
C. a.add(6)
D. a.extend(6)

Câu 17. Cho danh sách a = [1, 2, 3, 4, 5]. Lệnh nào dưới đây sẽ xóa phần tử đầu tiên trong danh sách?
A. a.delete(1)
B. a.remove(1)
C. a.pop(1)
D. a.clear(1)

Câu 18. Cho danh sách a = [1, 2, 3, 4, 5]. Lệnh nào dưới đây sẽ trả về số lượng phần tử trong danh sách?
A. len(a)
B. size(a)
C. count(a)
D. length(a)

Câu 19. Cho danh sách a = [1, 2, 3, 4, 5]. Lệnh nào dưới đây sẽ trả về phần tử đầu tiên trong danh sách?
A. a[0]
B. a[1]
C. a[-1]
D. a[-2]

Câu 20. Cho danh sách a = [1, 2, 3, 4, 5]. Lệnh nào dưới đây sẽ trả về phần tử cuối cùng trong danh sách?
A. a[0]
B. a[1]
C. a[-1]
D. a[-2]

Câu 21. Cho danh sách a = [1, 2, 3, 4, 5]. Lệnh nào dưới đây sẽ xóa phần tử có chỉ số 3 trong danh sách?
A. del a[3]
B. a.delete(3)
C. a.remove(3)
D. a.pop(3)

Câu 22. Cho danh sách a = [1, 2, 3, 4, 5]. Lệnh nào dưới đây sẽ đảo ngược thứ tự các phần tử trong danh sách?
A. a.reverse()
B. a.sort()
C. a.invert()
D. a.flip()

Câu 23. Cho danh sách a = [1, 2, 3, 4, 5]. Lệnh nào dưới đây sẽ trả về danh sách mới là bao gồm 3 phần tử đầu tiên của danh sách a?
A. a[:3]
B. a[3:]
C. a[:4]
D. a[4:]

Câu 24. Cho danh sách a = [1, 2, 3, 4, 5]. Lệnh nào dưới đây sẽ trả về giá trị lớn nhất trong danh sách?
A. max(a)
B. a.max()
C. a.maximum()
D. a.largest()

Câu 25. Cho danh sách a = [1, 2, 3, 4, 5]. Lệnh nào dưới đây sẽ trả về giá trị nhỏ nhất trong danh sách?
A. min(a)
B. a.min()
C. a.minimum()
D. a.smallest()

ĐÁP ÁN

1.3

2.3

3.3

4.2

5.2

6.3

7.1

8.3

9.4

10.1

11.2

12.3

13.1

14.2

15.3

16.A

17.B

18.A

19.A

20.C

21.A

22.A

23.A

24.A

25.A

 

 

 

 

 

 

This Post Has One Comment

Trả lời