You are currently viewing CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM GIMP CƠ BẢN CÓ ĐÁP ÁN

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM GIMP CƠ BẢN CÓ ĐÁP ÁN

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM PHẦN MỀM GIMP CÓ ĐÁP ÁN

1. GIMP là viết tắt của từ gì?
a) GNU Image Manipulation Program
b) Graphical Image Manipulation Program
c) General Image Manipulation Program
d) Global Image Manipulation Program
Đáp án: a

2. GIMP được phát triển dựa trên nền tảng phần mềm gì?
a) Windows
b) Linux
c) MacOS
d) Android
Đáp án: b

3. GIMP là phần mềm miễn phí hay có phí?
a) Miễn phí
b) Có phí
Đáp án: a

4. GIMP có thể sử dụng cho mục đích nào sau đây?
a) Thiết kế đồ họa
b) Biên tập ảnh
c) Tạo hiệu ứng động
d) Cả a, b và c
Đáp án: d

5. GIMP có thể lưu ảnh dưới định dạng nào sau đây?
a) JPEG
b) PNG
c) BMP
d) Tất cả các định dạng trên
Đáp án: d

6. Để mở một file ảnh trong GIMP, bạn cần làm gì?
a) Nhấn Ctrl + O
b) Nhấn Ctrl + S
c) Nhấn Ctrl + N
d) Nhấn Ctrl + P
Đáp án: a

7. Để chèn một lớp mới vào ảnh trong GIMP, bạn cần làm gì?
a) Nhấn Ctrl + Shift + N
b) Nhấn Ctrl + Alt + N
c) Nhấn Ctrl + N
d) Nhấn Ctrl + Shift + L
Đáp án: a

8. Để tạo một đường thẳng trong GIMP, bạn cần sử dụng công cụ nào?
a) Công cụ vẽ tự do
b) Công cụ vẽ hình cơ bản
c) Công cụ vẽ đường thẳng
d) Công cụ vẽ đa giác
Đáp án: c

9. Để thay đổi kích thước ảnh trong GIMP, bạn cần sử dụng công cụ nào?
a) Công cụ biến đổi
b) Công cụ cắt ảnh
c) Công cụ vẽ tự do
d) Công cụ vẽ hình cơ bản
Đáp án: a
10. Để xóa một phần của ảnh trong GIMP, bạn cần sử dụng công cụ nào?
a) Công cụ sửa đổi màu
b) Công cụ vùng chọn
c) Công cụ cắt ảnh
d) Công cụ vẽ tự do
Đáp án: b

11. Để áp dụng một hiệu ứng vào ảnh trong GIMP, bạn cần sử dụng công cụ nào?
a) Công cụ biến đổi
b) Công cụ chọn màu
c) Công cụ vùng chọn
d) Công cụ lớp
Đáp án: d

12. Để tạo một bản sao của lớp trong GIMP, bạn cần sử dụng tính năng nào?
a) Duplicate layer
b) Merge layer
c) Flatten image
d) Crop layer
Đáp án: a

13. Để lưu một bản sửa đổi của ảnh trong GIMP, bạn cần sử dụng tính năng nào?
a) Save
b) Save as
c) Export
d) Tất cả các tính năng trên
Đáp án: d

14. Để áp dụng một mask vào lớp trong GIMP, bạn cần sử dụng công cụ nào?
a) Công cụ vùng chọn
b) Công cụ brush
c) Công cụ lớp
d) Công cụ mask
Đáp án: d

15. Để tạo một gradient trong GIMP, bạn cần sử dụng công cụ nào?
a) Công cụ vùng chọn
b) Công cụ gradient
c) Công cụ brush
d) Công cụ lớp
Đáp án: b

16. Để thay đổi độ sáng của ảnh trong GIMP, bạn cần sử dụng công cụ nào?
a) Công cụ sửa đổi màu
b) Công cụ vùng chọn
c) Công cụ biến đổi
d) Công cụ độ sáng/độ tương phản
Đáp án: d

17. Để áp dụng một hiệu ứng động vào ảnh trong GIMP, bạn cần sử dụng tính năng nào?
a) Animation
b) Layer effects
c) Filters
d) Paths
Đáp án: a

18. Để tạo một ảnh mới trong GIMP, bạn cần làm gì?
a) Nhấn Ctrl + N
b) Nhấn Ctrl + O
c) Nhấn Ctrl + S
d) Nhấn Ctrl + P
Đáp án: a

19. Bạn muốn thêm một lớp mới vào ảnh trong GIMP, bạn cần thực hiện các bước nào sau đây?
a) Nhấp vào biểu tượng “Add a New Layer” trên thanh công cụ Layers
b) Chọn Layer -> New Layer trên thanh menu
c) Nhấn phím tắt Ctrl + Shift + N
d) Tất cả các câu trả lời trên

Đáp án: d
20. Bạn muốn sử dụng công cụ vùng chọn hình chữ nhật trong GIMP để chọn một phần của ảnh, bạn cần thực hiện các bước nào sau đây?
a) Nhấp vào biểu tượng “Rectangle Select Tool” trên thanh công cụ
b) Chọn Tool -> Rectangle Select Tool trên thanh menu
c) Nhấn phím tắt R
d) Tất cả các câu trả lời trên

Đáp án: d
21. Bạn muốn chèn một hình ảnh mới vào lớp hiện tại trong GIMP, bạn cần thực hiện các bước nào sau đây?
a) Chọn File -> Open trên thanh menu
b) Kéo và thả hình ảnh mới vào lớp hiện tại trong thanh Layers
c) Nhấp vào biểu tượng “Open as Layers” trên thanh công cụ Layers
d) Tất cả các câu trả lời trên

Đáp án: b
22. Bạn muốn sử dụng công cụ vùng chọn tự do trong GIMP để chọn một phần của ảnh, bạn cần thực hiện các bước nào sau đây?
a) Nhấp vào biểu tượng “Free Select Tool” trên thanh công cụ
b) Chọn Tool -> Free Select Tool trên thanh menu
c) Nhấn phím tắt F
d) Tất cả các câu trả lời trên

Đáp án: d
23. Bạn muốn thay đổi kích thước ảnh trong GIMP, bạn cần thực hiện các bước nào sau đây?
a) Chọn Image -> Scale Image trên thanh menu
b) Nhấp đúp chuột vào Layer hiện tại và chọn Scale Layer
c) Nhấp vào biểu tượng “Scale Tool” trên thanh công cụ
d) Tất cả các câu trả lời trên

Đáp án: a
24. Bạn muốn thêm một hiệu ứng mờ vào ảnh trong GIMP, bạn cần thực hiện các bước nào sau đây?
a) Chọn Filters -> Blur -> Gaussian Blur trên thanh menu
b) Nhấp vào biểu tượng “Blur Tool” trên thanh công cụ
c) Nhấn phím tắt Ctrl + B
d) Tất cả các câu trả lời trên

Đáp án: a
25. Bạn muốn sử dụng công cụ vùng chọn elip trong GIMP để chọn một phần của ảnh, bạn cần thực hiện các bước nào sau đây?
a) Nhấp vào biểu tượng “Ellipse Select Tool” trên thanh công cụ
b) Chọn Tool -> Ellipse Select Tool trên thanh menu
c) Nhấn phím tắt E
d) Tất cả các câu trả
26. Bạn muốn sử dụng công cụ bút vẽ trong GIMP để vẽ một hình tròn đơn giản, bạn cần thực hiện các bước nào sau đây?
a) Nhấp vào biểu tượng “Paintbrush Tool” trên thanh công cụ
b) Chọn Tool -> Paintbrush Tool trên thanh menu
c) Chọn một màu vẽ từ bảng màu
d) Nhấp chuột vào ảnh và kéo chuột để vẽ hình tròn

Đáp án: a, c, d
27. Bạn muốn sử dụng công cụ lấy mẫu màu trong GIMP để chọn một màu từ ảnh, bạn cần thực hiện các bước nào sau đây?
a) Nhấp vào biểu tượng “Color Picker Tool” trên thanh công cụ
b) Chọn Tool -> Color Picker Tool trên thanh menu
c) Nhấp chuột vào màu bạn muốn chọn trên ảnh
d) Tất cả các câu trả lời trên

Đáp án: d
28. Bạn muốn thêm một layer mới vào ảnh trong GIMP, bạn cần thực hiện các bước nào sau đây?
a) Chọn Layer -> New Layer trên thanh menu
b) Nhấp vào biểu tượng “New Layer” trên thanh Layers
c) Nhấn phím tắt Shift + Ctrl + N
d) Tất cả các câu trả lời trên

Đáp án: a, b, c, d
29. Làm thế nào để thêm một layer mới trong GIMP?
A) Chọn Layer > New Layer trong menu chính
B) Nhấp chuột phải vào Layers Dialog và chọn New Layer
C) Nhấn tổ hợp phím Ctrl + Shift + N
D) Tất cả các đáp án trên
Đáp án: D

30. Làm thế nào để tạo một gradient mới trong GIMP?
A) Chọn công cụ Gradient Tool, sau đó chọn một gradient từ bảng Gradient Editor
B) Chọn File > New Gradient trong menu chính
C) Nhấn tổ hợp phím Ctrl + G
D) Tất cả các đáp án trên
Đáp án: A

31. Làm thế nào để đổi màu nền của một hình ảnh trong GIMP?
A) Chọn công cụ Paint Bucket Tool, sau đó chọn một màu mới từ bảng Colors
B) Chọn Layer > Transparency > Add Alpha Channel, sau đó chọn một màu mới từ bảng Colors
C) Chọn Layer > New Layer, sau đó chọn một màu mới từ bảng Colors
D) Tất cả các đáp án trên
Đáp án: B

32. Làm thế nào để lựa chọn một phần của hình ảnh trong GIMP?
A) Chọn công cụ Lasso Tool, sau đó vẽ đường quanh vùng cần lựa chọn
B) Chọn công cụ Rectangle Select Tool, sau đó kéo chọn vùng cần lựa chọn
C) Chọn công cụ Ellipse Select Tool, sau đó kéo chọn vùng cần lựa chọn
D) Tất cả các đáp án trên
Đáp án: D

33. Làm thế nào để thực hiện một hiệu ứng Blur trên một hình ảnh trong GIMP?
A) Chọn Filters > Blur > Gaussian Blur trong menu chính
B) Chọn Tools > Blur > Gaussian Blur trong menu chính
C) Chọn Effects > Blur > Gaussian Blur trong menu chính
D) Tất cả các đáp án trên
Đáp án: A

34. Làm thế nào để tạo một hiệu ứng phản chiếu đối xứng của một hình ảnh trong GIMP?
A) Chọn Image > Flip Image trong menu chính
B) Chọn Layer > Transform > Flip Layer Vertical/Horizontal trong menu chính
C) Chọn Tools > Transform Tools > Flip trong menu chính
D) Tất cả các đáp án trên
Đáp án: D

35. Làm thế nào để cắt một phần của hình ảnh trong GIMP?
A) Chọn công cụ Crop Tool, sau đó kéo chọn vùng cần cắt
B) Chọn công cụ Lasso Tool, sau đó vẽ đường quanh vùng cần cắt
C) Chọn công cụ Rectangle Select Tool, sau đó kéo chọn vùng cần cắt và nhấn Ctrl + X
D) Tất cả các đáp án trên
Đáp án: D

36. Làm thế nào để đổi kích thước một hình ảnh trong GIMP?
A) Chọn Image > Scale Image trong menu chính
B) Chọn Layer > Transform > Scale Layer trong menu chính
C) Chọn Tools > Transform Tools > Scale trong menu chính
D) Tất cả các đáp án trên
Đáp án: A

37. Làm thế nào để tạo một hiệu ứng bóng đổ cho một layer trong GIMP?
A) Chọn Layer > Layer Style > Drop Shadow trong menu chính
B) Chọn Filters > Light and Shadow > Drop Shadow trong menu chính
C) Chọn Tools > Layer Tools > Drop Shadow trong menu chính
D) Tất cả các đáp án trên
Đáp án: A

38. Làm thế nào để thay đổi độ sáng và độ tương phản của một hình ảnh trong GIMP?
A) Chọn Colors > Brightness-Contrast trong menu chính
B) Chọn Layer > Colors > Brightness-Contrast trong menu chính
C) Chọn Filters > Colors > Brightness-Contrast trong menu chính
D) Tất cả các đáp án trên
Đáp án: A

39. Làm thế nào để tạo một hiệu ứng Grayscale cho một hình ảnh trong GIMP?
A) Chọn Colors > Desaturate trong menu chính
B) Chọn Layer > Colors > Desaturate trong menu chính
C) Chọn Filters > Colors > Desaturate trong menu chính
D) Tất cả các đáp án trên
Đáp án: A

40. Làm thế nào để tạo một hiệu ứng Sharpen cho một hình ảnh trong GIMP?
A) Chọn Filters > Enhance > Sharpen trong menu chính
B) Chọn Layer > Filters > Sharpen trong menu chính
C) Chọn Tools > Filters > Sharpen trong menu chính
D) Tất cả các đáp án trên
Đáp án: A

41. Làm thế nào để tạo một hiệu ứng Chorus cho một hình ảnh trong GIMP?
A) Chọn Filters > Distorts > Chorus trong menu chính
B) Chọn Layer > Filters > Chorus trong menu chính
C) Chọn Tools > Filters > Chorus trong menu chính
D) Tất cả các đáp án trên
Đáp án: A

42. Làm thế nào để tạo một hiệu ứng Film Grain cho một hình ảnh trong GIMP?
A) Chọn Filters > Noise > HSV Noise trong menu chính
B) Chọn Layer > Filters > HSV Noise trong menu chính
C) Chọn Tools > Filters > HSV Noise trong menu chính
D) Tất cả các đáp án trên
Đáp án: A

43. Làm thế nào để tạo một đường viền cho một hình ảnh trong GIMP?
A) Chọn Filters > Decor > Add Border trong menu chính
B) Chọn Layer > Borders > Add Border trong menu chính
C) Chọn Tools > Borders > Add Border trong menu chính
D) Tất cả các đáp án trên
Đáp án: B

44. Làm thế nào để tạo một hiệu ứng Vintage cho một hình ảnh trong GIMP?
A) Chọn Filters > Decor > Old Photo trong menu chính
B) Chọn Layer > Filters > Old Photo trong menu chính
C) Chọn Tools > Filters > Old Photo trong menu chính
D) Tất cả các đáp án trên
Đáp án: A

45. Làm thế nào để tạo một đường tròn trong GIMP?
A) Chọn Tools > Ellipse Select trong menu chính, sau đó chọn Edit > Stroke Selection
B) Chọn Tools > Circle Select trong menu chính, sau đó chọn Edit > Stroke Selection
C) Chọn Tools > Free Select trong menu chính, sau đó vẽ một đường tròn và chọn Edit > Stroke Selection
D) Tất cả các đáp án trên
Đáp án: B

Trả lời