You are currently viewing CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM PYTHON – CẤU TRÚC LẶP FOR

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM PYTHON – CẤU TRÚC LẶP FOR

Chào các bạn, ở bài viết trước các bạn đã thử sức với bộ câu hỏi trắc nghiệm Python nội dung Cấu trúc điều kiện if-else.

Ở bài viết này, để củng cố kiến thức ngôn ngữ lập trình Python, nội dung cấu trúc lặp for, mời các bạn thử sức với bộ câu hỏi trắc nghiệm dưới đây nhé!

10 câu hỏi trắc nghiệm python nội dung cấu trúc lặp for, sau khi trả lời các bạn xem đáp án cuối bài viết.

Câu 1. Trong NNLT Python, cấu trúc câu lệnh lặp nào sau đây đúng:
A. for <biến đếm> in range([giá trị đầu], <giá trị cuối>): <lệnh>
B. for <biến đếm> in ([giá trị đầu], <giá trị cuối>, [bước nhảy]): <lệnh>
C. for <biến đếm> in range(<giá trị đầu>… <giá trị cuối>, [bước nhảy]): <lệnh>
D. for <biến đếm> in range([giá trị đầu], <giá trị cuối>, [bước nhảy]): <lệnh>

Câu 2. Trong NNLT Python, câu lệnh nào sau đây đúng khi in ra màn hình các số tự nhiên từ 0..10 trên 1 dòng?

/*A*/ for i in range(9): print(i,end='')
/*B*/ for i in range(10): print(i,end='')
/*C*/ for i in range(11): print(i,end='')
/*D*/ for i in range(12): print(i,end='')

Câu 3. Trong NNLT Python, câu lệnh nào sau đây sai khi in ra màn hình các số tự nhiên từ 0..10 trên 1 dòng?

/*A*/ for i in range(0,11,1): print(i,end='')
/*B*/ for i in range(11): print(i,end='')
/*C*/ for i in range(0,11): print(i,end='')
/*D*/ for i in range(11,1): print(i,end='')


Câu 4. Trong NNLT Python, câu lệnh nào sau đây đúng khi in ra màn hình các số tự nhiên từ 10..0 trên 1 dòng?

/*A*/ for i in range(10,0,-1): print(i,end='')
/*B*/ for i in range(10,-1): print(i,end='')
/*C*/ for i in range(10,-1,-1): print(i,end='')
/*D*/ for i in range(10,1,-1): print(i,end='')

Câu 5. Cho đoạn chương trình sau:

s=0
for i in range(5): s=s+i

Sau khi thực hiện, giá trị của s bằng bao nhiêu?

A. 5          B. 10           C. 0             D. 15

Câu 6. Câu lệnh sau cho kết quả là gì?

for i in range(5): print(i,end='')

A. 1234           B. 12345            C. 01234               D. 012345

Câu 7. Câu lệnh sau cho kết quả là gì?

for i in range(10):
    if i%2==0: print(i,end='')

A. 02468              B. 13579                  C. 2468                D. 246810

Câu 8. Câu lệnh sau cho kết quả là gì?

for i in range(10):
    if i%2==1: print(i,end='')

A. 02468                    B. 13579                  C. 246810             D. 1357

Câu 9. Câu lệnh sau cho kết quả là gì?

for i in range(0,10,2): print(i,end='')

A. 2468                    B. 13579                  C. 02468               D. 246810

Câu 10. Câu lệnh sau cho kết quả là gì?

for i in range(9,0,-1): print(i,end='')

A.123456789                         B. 987654321                  C. 02468              D. 86420

Câu 11. Đâu là cú pháp đúng để tạo một vòng lặp for trong Python?
A) for i in range(10):
B) for i = 1 to 10:
C) for i in [0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]:
D) for i in range[0, 10]:

Câu 12. Giả sử biến x có giá trị là 0, hãy viết một vòng lặp for trong Python để in các số từ 0 đến 4.
A) for i in range(x): print(i)
B) for i in range(x+5): print(i)
C) for i in range(1, x+5): print(i)
D) for i in range(x, x+4): print(i)

Câu 13. Kết quả của đoạn code sau là gì?

for i in range(5):
  print(i)

A) 0, 1, 2, 3, 4
B) 1, 2, 3, 4, 5
C) 0, 2, 4, 6, 8
D) 0, 1, 3, 6, 10

Câu 14. Kết quả của đoạn code sau là gì?

for i in range(1, 6):
  print(i)

A) 0, 1, 2, 3, 4
B) 1, 2, 3, 4, 5
C) 0, 2, 4, 6, 8
D) 0, 1, 3, 6, 10

Câu 15. Giả sử biến x có giá trị là 5, hãy viết một vòng lặp for trong Python để in các số từ 5 đến 1.
A) for i in range(5, 0): print(i)
B) for i in range(5, 1): print(i)
C) for i in range(x, 0, -1): print(i)
D) for i in range(x, 1, -1): print(i)

Câu 16. Kết quả của đoạn code sau là gì?

for i in range(10, 0, -2):
  print(i)

A) 10, 8, 6, 4, 2
B) 0, 2, 4, 6, 8
C) 10, 7, 4, 1
D) 9, 7, 5, 3, 1

Câu 17. Kết quả của đoạn code sau là gì?

lst = ["apple", "banana", "cherry"]
for x in lst:
  print(x)

A) apple
B) banana
C) cherry
D) apple, banana, cherry

Câu 18. Kết quả của đoạn code sau là gì?

lst = ["apple", "banana", "cherry"]
for i in range(len(lst)):
  print(lst[i])

A) apple
B) banana
C) cherry
D) apple, banana, cherry

Câu 19. Kết quả của đoạn code sau là gì?

for i in "hello":
  print(i,end=',')

A) h, e, l, l, o
B) hello
C) h
D) e, l, l, o

Câu 20. Kết quả của đoạn code sau là gì?

lst = [3, 7, 2, 9]
sum = 0
for i in lst:
    sum += i
print(sum)

A) 3
B) 21
C) 2
D) 9

Câu 21. Kết quả của đoạn code sau là gì?

lst = [3, 7, 2, 9]
for i in lst:
    if i == 2:
        continue
    print(i,end=',')

A) 3, 7, 9
B) 3, 7, 2, 9
C) 3, 7
D) 2

Câu 22. Kết quả đoạn code sau là gì?

sum=1
for i in range(5):
    sum=sum+i
print(sum)

A. 1,2,3,4
B. 0,1,2,3,4,5
C. 10
D. 11

Câu 23. Kết quả đoạn code sau là gì?

sum=0
for i in range(5):
  if i%2==0:
    sum=sum+i
print(sum)

A. 4
B. 6
C. 2,4
D. 1,3,5

Câu 24. Kết quả đoạn code sau là gì?

sum=0
for i in range(1,5):
  sum=sum+2*i
print(sum)

A. 0
B. 0,2,4,6,8
C. 10
D. 20

Câu 25. Kết quả đoạn code sau là gì?

sum=1
for i in range(1,5):
  sum=sum*i
print(sum)

A. 1
B. 0
C. 24
D. 120

ĐÁP ÁN

1.D

2.C

3.D

4. C

5. B

6. C

7. A

8. B

9. C

10. B

11.A

12.B

13.A

14.B

15.C

16.A

17.D

18.D

19.A

20.B

21.A

22.D

23.B

24.D

25.C

 

 

 

 

 

 

This Post Has 3 Comments

Trả lời