You are currently viewing ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HKI TIN HỌC 10 KNTT

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HKI TIN HỌC 10 KNTT

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HKI MÔN TIN HỌC 10 SÁCH KẾT NỐI TRI THỨC –  ĐỊNH HƯỚNG ICT

Bộ đề gồm 40 câu hỏi trắc nghiệm có đáp án, nội dung Tin học lớp 10 sách KNTT theo định hướng ICT.

Các câu hỏi thuộc kiến thức các bài 1, 2, 8, 9, 11 Sách Tin 10 KNTT.

Bộ đề mang tính chất tham khảo giúp các em học sinh ôn tập kiểm tra giữa học kỳ 1 môn Tin học 10 theo chương trình GDPT mới.

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HKI TIN 10 KNTT

Trả lời